Blog Archives

סימון שטחים עודפים במושבים

  בעקבות החלטת המנהל, נשלחה לאחרונה הודעה לוועדי המושבים עם דרישה להסדרת משבצת המושב ומעמדן של הקרקעות החקלאיות. בהודעה, המנהל דורש מהוועדים להסדיר את קרקעות המושב עפ"י התקן המאושר. אם הוועד לא יגיש את החלוקה, יעוד הקרקעות יקבע ע"י המנהל

Tagged with: , , , , ,
Posted in כללי